Soukromá bezpečnostní služba
Úvod

Několik základních důvodů proč bychom se měli stát Vaším partnerem

 • Nákladová přiměřenost
  Vzhledem ke střední velikosti firmy můžeme poskytovat klientům vysoce kvalitní služby za velmi příznivých finančních podmínek.
 • Materiálové a technické zázemí
  Díky materiálovému a technickému vybavení jsme schopni flexibilně reagovat na okamžité potřeby našich klientů.
 • Informační toky
  Velký důraz klademe na vzájemnou komunikaci a propracovanost informačních toků mezi námi a klientem. Samozřejmostí spolupráce je pravidelné a průběžné informování o stavu probíhajících zakázek.
 • Znalost českého komerčně - bezpečnostního prostředí
  Naši vedoucí pracovníci mají dobrou teoretickou i praktickou znalost českého komerčně-bezpečnostního prostředí. Řada renomovaných a náročných klientů je garancí našich kvalit.
 • Rozvoj
  Naším hlavním zájmem je spokojenost klientů, proto usilujeme o soustavné získávání nejnovějších poznatků v oblasti bezpečnosti a jejich zavádění do praxe. Dbáme na zvyšování odborné způsobilosti všech našich zaměstnanců.
 • Partnerství
  Usilujeme o vytvoření skutečně partnerského vztahu s klientem. Nechceme se stát pouhým dodavatelem a vykonavatelem, ale plnohodnotným a dlouhodobým partnerem. Stavíme na střední velikosti, která nám umožňuje flexibilitu a uplatnění individuálního přístupu.
 • Komplexnost našich služeb
  Jsme firmou, která se vždy snaží poskytnout komplexní řešení a neomezovat se pouze na dílčí úkony. Nabízíme proto široké spektrum služeb v oboru pasivní a aktivní ochrany společenských zájmů a hodnot.
 • Spolehlivost
  Za všech okolností usilujeme o dodržení časových a kvalitativních plánů. Máme přísný kontrolní systém, který garantuje kvalitu veškerých výstupů.
 • Diskrétnost
  Diskrétnost je hlavním znakem profesionálního a etického výkonu sjednaných služeb, proto dbáme o to aby veškeré informace byly zpřístupněny a využity pouze oprávněnými osobami.
 • Bezpečnost
  Námi poskytované služby jsou vždy navrhovány tak aby plně vyhovovali požadavkům klienta s přihlédnutím k bezpečnostním rizikům. Výkon služby je vždy v souladu s právním řádem ČR.

Vážený pane, paní,

v úvodu bychom chtěli upozornit, že:
"Soukromé bezpečností služby vznikly z potřeby chránit zájmy občanů a podnikatelů před majetkovou a násilnou trestnou činností, která v posledních letech dosáhla velkého rozmachu."

Uděláme vše co je v našich silách, abychom uspokojili Vaše představy a požadavky na zajištění Vašeho majetku.

Soukromá bezpečnostní služba Bc. Miroslav Štětka, M+M ostraha objektů a osob, člen Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky a Hospodářské komory ČR, si Vám dovoluje touto cestou nabídnout spolupráci při ochraně Vašeho a Vám svěřeného majetku.

Účastí v uvedené Asociaci se zavazujeme dodržovat nejen zákony a právní předpisy České republiky, ale též vnitřní předpisy a stanovy Asociace mezi něž patří hlavně usilování o soustavné zvyšování odborné způsobilosti všech našich zaměstnanců a v neposlední řadě též profesionální a etický výkon námi poskytovaných bezpečnostních služeb.

Bezpečnostní služby poskytujeme na základě koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Ústí nad Labem, která opravňuje k provozování živnosti "Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob", pod obchodním jménem:


Osvědčení

Certifikát

V uvedeném oboru podnikáme od roku 1991. Působíme převážně na území ústeckého, plzeňského a středočeského kraje, avšak na přání zákazníka jsme schopni poskytovat naše služby na celém území České republiky.

Pracujeme výhradně s vlastním vytvořeným kapitálem. Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování služeb, souvisejících se zajišťováním aktivní i pasivní formy ochrany majetku. Preferujeme a specializujeme se na aktivní složku této činnosti. To znamená, že se zabýváme zajišťováním přímé ostrahy objektů za pomoci fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy, technického vybavení a psů. Dále ochranou osob, doprovodem při přepravě cenin a finančních hotovostí, elektronickým střežením objektů pultem centralizované ochrany, satelitním střežením a monitorováním vozidel s vlastní výjezdovou skupinou.

Pro činnost na úseku ostrahy jsme pojištěni - "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů, kteří se zabývají ochranou cizího majetku". Toto pojištění se vztahuje na škodu způsobenou na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný převzal. Každý náš zaměstnanec je pojištěn na odpovědnost za škody způsobené při výkonu povolání. Pojišťovací organizace nabízí pro naše zákazníky uzavření veškerých pojistných smluv za výhodných podmínek a při pojištění majetku také slevu z částky ročního pojistného.

Naším hlavním cílem je uspokojit na vysoké profesionální úrovni všechny požadavky zákazníků, které po vzájemné dohodě přizpůsobujeme specifickým podmínkám daného druhu služby.

Přísná výběrová kritéria při náborovém řízení, systém cyklického proškolování, odborná příprava, výcvik pracovníků a používané technické prostředky zaručují vysokou úroveň naší bezpečnostní služby a našich zaměstnanců.

Bc. Miroslav Štětka, M+M ostraha objektů a osob je členem:

 • Asociace Soukromých bezpečnostních služeb České republiky
 • Hospodářské komory České republiky
Copyright © 2004 HK Computers. Všechna práva vyhrazena.